LOGIN1.jpg
.........................................................................
WEB-SET Hírlevél Regisztráció
*
*
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Főoldal
Csak a célt tartsuk szem előtt, ne a rosszat másoljuk
Közvetlen ajánlattal kezdjünk, ne legyen beléptető oldal
Gyakori és önálló frissítés
Statisztikák elemzése, hasznos információk kinyerése
WEB-SET Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2023.11.02.
A WEB-SET ÁSZF ITT tölthető le PDF formátumban (ws_aszf_20231102.pdf, mérete 328 KB)!

WEB-SET Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2023.11.02.


1. Általános rész
1.1. Alapfogalmak

Szolgáltató
BIT-Hungary Kft. (székhely: 1202 Budapest, Losonc utca 22., cégjegyzék szám: 01-09-076831).

Előfizető
Az a természetes vagy jogi személy, aki a WEB-SET Szolgáltatás Megrendelő alapján a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizető felel a WEB-SET Szolgáltatás Megrendelő alapján meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Szolgáltatás
WEB-SET adatokkal, képekkel és információkkal önállóan feltölthető weblaprendszer, amely külön szoftver nélkül használható az interneten és amely az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött jogviszony tárgya (webes háttérszolgáltatás). Ezen szolgáltatást illetve a webes szoftver használatát a Szolgáltató díj fizetése ellenében biztosítja. Az adott WEB-SET csomaghoz tartozó konkrét szolgáltatási tartalmakat az aktuálisan érvényes WEB-SET tájékoztató tartalmazza. A szolgáltatásnak nem része a weblap tartalommal való feltöltése, azt Szolgáltató külön díjazás fejében vállalja, ám a szolgáltatás részeként Előfizető a tartalom feltöltést saját maga idő és belépési darabszám korlátozás nélkül megteheti.

WEB-SET Szolgáltatás Megrendelő
A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszonyt megtestesítő szerződés a „WEB-SET Szolgáltatás Megrendelő”. Ez alapján nyújtja a Szolgáltatást a Szolgáltató az Előfizető részére, aki köteles az Általános Szerződési Feltételekben leírt feltételeket betartani és az igénybevett Szolgáltatásért a Díjszabásban meghatározott díjat határidőben fizetni. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételekben vállalat kötelezettségeket betartani.

Előfizetői Szerződés
Az Előfizető és a Szolgáltató közötti létrejött jogviszony, mely a WEB-SET Szolgáltatás Megrendelő és az Általános Szerződési Feltételek aláírásával jön létre.

Díjszabás
A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékeként járó szolgáltatási díjakat külön díjszabásban rögzíti, amely az Előfizetővel létrejött jogviszonyt megtestesítő WEB-SET Szolgáltatás Megrendelő szerves részét képezi. Az Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben leírt feltételek elfogadásakor egyben tudomásul veszi, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató évenként legfeljebb kétszer, az árakat tekintve módosításonként a KSH által közzétett, éves inflációt nem meghaladó mértékben módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató ügyfeleit e-mail-ban, a www.web-set.hu internetes honlapon keresztül, illetve postai levélben értesíti. A Díjszabás módosítása elfogadásának minősül, ha az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, és a módosítást 8 munkanapon belül nem kifogásolja meg.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja és tárgya
1.2.1. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
1.2.2. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
1.2.3. Az Előfizetőnek az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat az előfizetői jogviszony létrejöttekor a WEB-SET Szolgáltatás Megrendelő aláírásával írásban kell elfogadni. Az Általános Szerződési Feltételek Előfizető által történő elfogadása a Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony hatálybalépésének előfeltétele. Az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek elfogadásakor egyben tudomásul veszi, hogy annak feltételeit a Szolgáltató – a szolgáltatás tárgyában, vagy körülményeiben – bekövetkezett jelentős változás(ok) miatt, időről időre egészben vagy részben módosíthatja. A módosítást a Szolgáltató e-mail-ban, a www.web-set.hu internetes honlapon közzéteszi, illetve az ügyfeleit elektronikus vagy postai levélben értesíti. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása elfogadásának minősül, ha az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, és a módosítást 8 munkanapon belül nem kifogásolja meg.
1.3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételben megadott időben, vagy a fenti nyolc munkanap elteltével lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

2. A SZOLGÁLTATÁS - AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY TÁRGYA
A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Előfizető részére az alábbi feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.
2.1. A Szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató kizárólag saját szerverén nyújtja a Szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetővé tevő szoftver, adatbázis illetőleg a feltöltött egyéb anyagok a Szolgáltató szerverén találhatóak.
2.2. A Szolgáltatás időbeli hatálya - Az előfizetői jogviszony létrejötte és módosítása
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötésének időpontjától kezdődően legalább egy évig vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére. Az Előfizető ugyanezen időponttól számítva legalább egy év időtartamra igénybe veszi a Szolgáltatást. Az előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető a WEB-SET Szolgáltatás Megrendelőt aláírja, és a Díjszabásban meghatározott előre fizetendő díjakat megfizeti, melynek eredményeképpen a Szolgáltató WEB-SET adminisztrációs belépési pontot, illetőleg saját webszerverén webtárhelyet biztosít az Előfizető részére. Ezen belépési ponton keresztül az Előfizető a saját weblapját tudja kezelni. A weblap kezeléséhez, Szolgáltató létrehozza Előfizetőnek a WEB-SET használatához szükséges előzetesen egyeztetett grafikai sablonokat, és a WEB-SET használatát webes videós vagy személyes oktatás keretében megtanítja. Az Előfizető részére a WEB-SET szolgáltatás elindulása az a nap, amikor a sablonokat a Szolgáltató értesítését követően Előfizető használatba tudja venni (grafikai sablonok elkészülte), függetlenül attól, hogy a weblap fel van-e töltve tartalommal illetve függetlenül attól, hogy a webtartalom publikus-e. (Az első 30 napon a WEB-SET sablonok módosítása díjmentes.) A weblap publikussá válásához a tartalom feltöltésén túl az Előfizető egyéb intézkedésére is szükség lehet a saját domain nevének megfelelő beállíttatásához. Ezen domain beállításához Szolgáltató a szükséges adatokat Előfizető számára biztosítja. A Szolgáltató a nap 24 órájában folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtja a Szolgáltatást.
2.3. A Szolgáltatás minősége
A Szolgáltató megfelelő minőségű Szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett és biztosítja az általa működtetett WEB-SET kiszolgáló szoftver-rendszer megfelelő fejlesztését, üzemeltetését, felügyeletét és karbantartását. A Szolgáltató vállalja, hogy a WEB-SET rendszert kiszolgáló webszervert a magyarországi internetes gerinchálózat közvetlen közelébe, de minimum 100 Mb/s sávszélességű helyre telepíti. Szolgáltató vállalja továbbá a webszerver minimum 96%-os rendelkezésre állását.
2.4. Rendszeres karbantartás
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a WEB-SET szolgáltatás megfelelő minőségének fenntartása érdekében webszerverén, a WEB-SET szerverszoftveren, illetőleg az adatbázisban heti rendszereséggel karbantartást végezzen, melyről elektronikus formában (email) küld értesítést. Ezen időszak alatt előfordulhat, hogy sem az adminisztrációs felület, sem a WEB-SET-es megjelenítés nem működik.

3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért
3.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizetői Szerződésben meghatározott időponttól az Előfizető számára folyamatosan biztosítja az Előfizető díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során és a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén - a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül - megfelelően javítja. (lásd 2.4 pontot!)
3.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve az olyan károkért, amelyek az Előfizető érdekkörében, vagy az Általános Szerződési Feltételekbe foglalt feltételek Előfizető általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.
3.1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás esetleges nem megfelelő minőségéből eredő, illetve az általa működtetett weblap-rendszer esetleges meghibásodásával, működésében bekövetkező zavarokkal kapcsolatosan keletkezett kapcsolódó és közvetett károkért nem vállal felelősséget.
3.1.4. A Szolgáltató az Előfizető által fizetett havi előfizetési díj ellenszolgáltatással nem fedezett részét az Előfizető részére a következő számlá(k)ban jóváírva visszatéríti.
3.2. Előfizetői azonosítás biztosítása
3.2.1. A Szolgáltató az Előfizető azonosítására szolgáló, a WEB-SET adminisztrációs belépési ponton használandó belépési nevet és jelszót bocsát az Előfizető rendelkezésre.
3.3. Tájékoztatás
A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolata során az Előfizetővel együttműködik. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja.
3.4. Ügyfélszolgálat
3.4.1. A Szolgáltatással kapcsolatos Előfizetői igények kielégítése, illetőleg az Előfizetők megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával, a számlázással kapcsolatos kérdések megválaszolása, információk rendelkezésre bocsátása, a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibák bejelentése valamint a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében a Szolgáltató munkaidőben telefonos, valamint webes és e-mail ügyfélszolgálatot működtet.
3.4.2. Az Előfizető a Szolgáltatás működésével kapcsolatos felszólalásait a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál terjesztheti elő telefonon, e-mail-ban vagy írásban. A Szolgáltató a felszólalásokat minden esetben kivizsgálja és ennek eredményéről az Előfizetőt tájékoztatja.
3.5. Személyes adatok védelme
3.5.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat - a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve - harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg az Előfizető az Előfizetői Szerződésbe foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a szükséges Előfizetői adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.
3.5.2. Az előfizetői jelszót a Szolgáltató személyes adatként és üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó az Előfizetőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az előfizetői jelszót az Előfizető köteles bizalmasan kezelni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárért kizárólag az Előfizető felel.

4. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Díjfizetés
4.1.1. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri előfizetési díjat, valamint a Díjszabásban meghatározott esedékes díjakat köteles megfizetni, amely előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának. Ezen felül az Előfizető által választott negyedéves vagy éves rendszerességgel az Előfizető igénybevételi díjat köteles fizetni. A díjak mértéke a mindenkor érvényben lévő Díjszabásban foglaltak alapján kerül meghatározásra.
4.1.2. Az Előfizetői Szerződés alapján az Előfizető a Szolgáltató részére az általa nyújtott Szolgáltatásért a Szolgáltató által negyedévente, illetve a WEB-SET Szolgáltatás Megrendelőn kitöltött módon a tárgyidőszakot megelőzően kiállított és megküldött számla ellenében díjfizetésre kötelezett az Előfizetői Szerződés mindenkori mellékletét képező Díjszabás feltételei szerint. Az Előfizető a díjakat készpénzben vagy elsődlegesen átutalással teljesítheti. A számlán szereplő teljesítési idő a megrendelés dátuma vagy a teljesítési igazolásban szereplő dátum, illetve a folyamatos díjfizetésnél a számlázott időszak első napja vagy a fizetési határidővel megegyező nap.
4.1.3. Az Előfizető a számlában meghatározott díj összegszerűségét az ott jelzett fizetési határidőn belül az ügyfélszolgálatnál vitathatja. Ezen reklamáció elbírálásának a fizetésre halasztó hatálya van. Az e határidőt követően beérkező reklamációknak a vitatott számlában meghatározott díj fizetésére halasztó hatálya nincsen. A Szolgáltató a kifogást minden esetben érdemben megvizsgálja. Kétség esetén a számlában foglaltak helyességét a Szolgáltatónak kell bizonyítania. Amennyiben a kifogás megalapozott, úgy a Szolgáltató a tévesen megállapított összeget az Előfizető részére a következő időszakos számlában jóváírja. A Szolgáltatónak jogában áll, az Előfizető értesítése mellett, az esetleges jogszabályváltozások miatt, illetve annak megfelelés érdekében a számlázási időszakot, a számlázás időpontját módosítani.
4.1.4. Amennyiben az Előfizető a számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni.
4.1.5. A Szolgáltatás díjának megfizetéséért az Előfizetői Szerződést aláíró Előfizető a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybevevőjétől.
4.1.6. A Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig abban az esetben, ha az Előfizető a számlában szereplő fizetési határidőt elmulasztja. Túlszámlázás és tévesen beszedett összeg visszafizetése esetén az Előfizetőt az előbbi esettel megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.
4.2. Adatszolgáltatás
4.2.1. Az Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, a szerződéskötési képessége korlátozva nincs.
4.2.2. Az Előfizető adataiban bekövetkezett változást -a számlázással és a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat- köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott Előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az Előfizető szerződésszegésére tekintettel az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől.
4.3. Változás az Előfizető személyében
4.3.1. Az Előfizető nem jogosult az Előfizetői Szerződés megkötésével őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni.
4.3.2. Magánszemély Előfizető halála esetén, az örökös ezen minőségének hitelt érdemlő okirattal történő igazolásakor a Szolgáltatónál haladéktalanul bejelentést tenni köteles. Jogi személy jogutóddal történő megszűnése esetén a bejelentési kötelezettség a jogutódlás bírósági regisztrálását követően szintén azonnali. A Szolgáltató az örökös illetve jogutód kérésére az Előfizetői Szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös) illetve a jogutód nevére díjmentesen átírja.
4.4. Együttműködés és tájékoztatás
4.4.1. Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és az Előfizetői Szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.
4.4.2. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
4.4.3. A Előfizető és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. Hasonlóan a Szolgáltató és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni az Előfizetőt, ha személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be.E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.
4.4.4. Az Előfizető - a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként - vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy Előfizetőt érintő költségekért.
4.5. Adatvédelem
4.5.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során ő felel a feltöltött adatok, információk és képek használatának jogszerűségért, azok tartalmáért. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat illetve azok használatának jogszerűségét illetően kérdéses vagy vitás esetekben a Szolgáltatást és a hozzáférést az adott weblap szempontjából felfüggessze. Szolgáltató, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/784 rendeletével illetve a vonatkozó hazai jogszabállyal (2001. évi CVIII tv.), terrorista tartalmak eltávolítási végzése alapján köteles ezen tartalmakat eltávolítani illetve elérhetetlenné tenni. Ez utóbbi vonatkozásában kapcsolattartó pont a support@web-set.hu email postafiók, a kapcsolattartás nyelve magyar.
4.5.2. Minden az Előfzető által feltöltött információnak tekintettel kell lennie a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra és nem lehetnek olyan természetűek, amelyek:
- bárkit törvényellenes cselekvésre bátorítanak vagy bújtatnak fel;
- súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki;
- terrorista tartalom terjesztésének minősülnek;
- pontatlanságuk, kétértelműségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk, vagy bármi más miatt félrevezetők;
- faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak vagy hirdetnek;
- bármi olyan szokásban vagy cselekvésben való részvételre bátorít, vagy buzdít fel, amely valaki egészségére vagy biztonságára nézve valószínűleg hátrányos;
- szexuális, erőszakos vagy trágár tartalmuk révén megbotránkozást keltenek;
- hamisak vagy elavultak.
4.5.3. Szolgáltató monitorozhatja a feltöltött tartalmakat, hogy az előző pont szerinti tartalmakat felfedezze és haladéktalanul eltávíthassa vagy elérhetetlenné tegye. Ilyen esetekben - kivéve, ha jogszabályi előírás tiltja - Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt.
4.5.4. Az eltávolítás vagy elérhetetlenné tétel esetén, ezen intézkedés ellen Előfizető panaszt nyújthat be a support@web-set.hu email címen. A panasz elbírálásáról két héten belül a benyújtó tájékoztatást kap, elutasítás esetén indoklással együtt.
4.6. Egyéb kötelezettségek
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni.

5. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE
5.1. Szünetel a Szolgáltatás, ha az Előfizetői Szerződés teljesítése a Szolgáltató részéről átmenetileg akadályba ütközik. Ebben az esetben a Szolgáltatás szünetelésének időtartamára az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.
5.2. Szünetel a Szolgáltatás az Előfizető ilyen rendelkezése esetén is, a bejelentéstől a visszakapcsolásra irányuló kérelemben meghatározott időpontig. A felfüggesztés díját ebben az esetben az Előfizető tartozik viselni.
5.3. A rendszeres karbantartás miatti üzemszünet nem jelenti a Szolgáltatás szünetelését.

6. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
6.1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik, ha a szerződő felek közösen ebben állapodnak meg.
6.2. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult a szerződést az eredménytelen felszólítás elteltétől számított 15 nap múltán 5 napos határidővel felmondani, a Szolgáltatást megszüntetni, és a tartozás behajtásához szükséges lépéseket megtenni.
6.3. Az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető szerződésszegésére tekintettel történő megszűnésével egyidejűleg a szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik.
6.4. Az Előfizetői Szerződés bármilyen okból történő megszünése esetén a korábbi jogviszonyra vonatkozó díjak fizetésének kötelezettsége nem szűnik meg.
6.5. Az Előfizető az Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval kölcsönösen vállalt egy év együttműködést követően írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondás Szolgáltatóhoz való megérkezését követő első olyan nap, amely az adott Előfizetőnél számlázási időszak vége. Az Előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni.
6.6. Az Előfizető az Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval kölcsönösen vállalt egy év együttműködés lejárta előtt csak abban az esetben mondhatja fel, ha az egy év leteltéig esedékes összes díjat egyben, Szolgáltató számlája alapján megfizeti.
6.7. Az Előfizetői Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a Szolgáltatás alapján járó még ki nem egyenlített és esedékes tartozásról számlát küld az Előfizető részére.
6.8. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az Előfizetővel kölcsönösen vállalt egy év együttműködést követően írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondás Előfizetőhöz való megérkezését követő első olyan nap, amely az adott Előfizetőnél számlázási időszak vége.
6.9. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést az Előfizetővel kölcsönösen vállalt egy év együttműködés lejárta előtt csak abban az esetben mondhatja fel, ha az egy év leteltéig időarányosan még esedékes szolgáltatási díj húszszorosát -függetlenül attól, hogy ezt már az Előfizető megfizette vagy sem - Előfizetőnek egyben bánatpénzként megfizeti, valamint az Előfizető teljes weblaprendszerét elektronikusan, önállóan működőképes formátumban (HTML) elektronikusan átadja. Előfizető ebben az esetben egyéb kártérítésre nem jogosult.

7. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató alvállakozó bevonását is igénybe veheti a szolgáltatás biztosítása érdekében. A közvetített szolgáltatás tényét Szolgáltató a számláján feltünteti.
7.2. A Szolgáltató és az Előfizető valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.
7.3. A Szolgáltató és az Előfizető a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.
7.4. Az Előfizető által a Szolgáltató rendszerére feltöltött anyagok minden körülménytől függetlenül (fizetési kötelezettsége teljesítésével) az Előfizetőt illetik meg, az Előfizető tulajdonát képezik. Az Előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Szolgáltató köteles az így feltöltött anyagokat az Előfizető részére azt továbbra is használható formában átadni.
 
 
BUSINESS INTERNET TECHNOLOGY - HUNGARY

BIT-Hungary Kft.
1202 Budapest, Losonc u. 22.
E-mail: support kukac web-set.hu
Központi telefon: 06-1-436-1010
Postacím: 2071 Páty, Pf.:100